Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Bielsko-Biała
Ogłoszenie o naborze Nr 125864

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa
 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)
 • wysiłek fizyczny
 • praca w terenie
 • praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych
 • zagrożenie korupcją

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne:


- budynek i stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących i niewidomych, niedosłyszących i głuchych a także z niepełnosprawnością ruchową.

Zakres zadań

 • przyjmuje dokumentację do archiwum zakładowego, zabezpiecza przyjętą dokumentację oraz prowadzi ewidencję zasobu archiwalnego
 • współpracuje z komórkami organizacyjnymi izby w zakresie prawidłowego przygotowania dokumentacji przekazywanej do archiwum
 • udostępnia ze zbioru archiwalnego dokumenty osobom upoważnionym oraz sporządza kserokopie dokumentów niezbędnych do realizacji zadań w komórkach organizacyjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej
 • otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • umiejętność pracy w zespole - współpraca z innymi pracownikami, dzielenie się wiedzą oraz informacjami
 • zgłaszanie konstruktywnych wniosków usprawniających pracę zespołu
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie kancelaryjno-archiwalnym