Polityka prywatności serwisu internetowego Praca Bielsko-Biała

Serwis internetowy Praca Bielsko-Biała (Serwis) gromadzi dane przekazywane przez Użytkowników Serwisu (Użytkownicy). Niniejszy dokument służy poinformowaniu Użytkowników o tym, jakie dane są gromadzone w Serwisie i w jakim celu, a także o przysługujących im w związku z tym uprawnieniach. Serwis chroni prywatność Użytkowników i zapewnia bezpieczeństwo przekazywanych przez nich danych. Serwis przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych, w szczególności zasady zgodności z prawem, rzetelności, przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji, prawidłowości, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności, a także zapewnia środki techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo danych i zgodne z prawem ich przetwarzanie.

Kto jest Administratorem Serwisu?

Administratorem Serwisu, w tym w zakresie danych osobowych Użytkowników, jest Media7.pl Sp. z o.o., Al. Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, 02-797 Warszawa, KRS: 0000427980, NIP: 9512358867, REGON: 1462484 (Administrator).

W jaki sposób Użytkownik Serwisu może się z nami skontaktować?

Kontakt z Administratorem odbywa się za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na adres Administratora, w tym na adres e-mail: kontakt@praca-bielsko.net.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych Użytkowników?

Dane Użytkowników są przetwarzane każdorazowo na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym na podstawie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (art. 6 ust. 1 lit. b), ustawy o ochronie danych osobowych (art. 23 ust. 1 pkt. 3), ustawy Prawo telekomunikacyjne (art. 173), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 18).

Jakie dane gromadzone są w Serwisie?

W Serwisie gromadzone są dane przekazywane bezpośrednio przez Użytkowników, w tym dane w przesyłanych i publikowanych ogłoszeniach oraz dane w wiadomościach przesyłanych za pośrednictwem formularza kontaktowego. W szczególności są to: imię i nazwisko Użytkownika, miejscowość, adres email, numer telefonu, a także dane, które Użytkownik wprowadza w treści ogłoszenia, lub wiadomości przesyłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego. Wśród tych danych znajdują się dane osobowe Użytkownika. Serwis nie gromadzi danych wrażliwych.

W Serwisie gromadzone są również dane zbierane automatycznie podczas korzystania z usług Serwisu. Wśród tych danych znajdują się informacje zapisywane na urządzeniach Użytkowników w postaci plików Cookies. Dane zapisane w plikach Cookies serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu Użytkownika z Serwisem. Pliki Cookies mogą być ze względów technicznych konieczne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, a także umożliwiać w szczególności zapamiętanie preferencji Użytkownika i personalizację Serwisu. Między innymi dzięki plikom Cookies Użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na stronę Serwisu. W plikach Cookies mogą zostać zapisane informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usług Serwisu oraz informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną. W plikach Cookies mogą zostać zapisane dane osobowe Użytkownika, w szczególności dotyczy to danych ułatwiających ponowne wypełnienie formularza kontaktowego lub zamieszczenie ogłoszenia. Przechowywanie danych w plikach Cookies, a także uzyskiwanie dostępu do tych danych nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach i oprogramowaniu Użytkowników.

W jakim celu dane są gromadzone?

Dane przekazywane bezpośrednio przez Użytkowników zbierane są w celu świadczenia usług Serwisu oraz w celu podjęcia działań na żądanie Użytkowników przed rozpoczęciem świadczenia usług Serwisu, co obejmuje publikację ogłoszeń w Serwisie, a w zakresie danych przesyłanych za pośrednictwem formularza kontaktowego – również rozpatrzenie spraw, z którymi Użytkownicy zwracają się do Serwisu.

Dane zbierane automatycznie podczas korzystania z usług Serwisu, wykorzystywane są w celu konfiguracji Serwisu na urządzeniach Użytkowników, dostosowania Serwisu do preferencji Użytkowników, personalizacji Serwisu, prawidłowego wyświetlania Serwisu na urządzeniach Użytkowników, zwiększenia wydajności Serwisu, zapewnienia niezawodności Serwisu, wykonywania anonimowych statystyk oglądalności Serwisu, umożliwienia Użytkownikom korzystania z pierwotnie wprowadzonych przez nich danych, bez konieczności ponownego ich wprowadzania.

Odbiorcą danych przekazywanych bezpośrednio przez Użytkowników mogą być serwisy zajmujące się ogłoszeniami o pracę. Inne dane nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba że Użytkownik wyrazi na to zgodę, lub obowiązek udostępnienie danych wynikał będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego orzeczenia sądu, lub ostatecznej decyzji właściwego organu.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak podanie niektórych danych jest konieczne dla skorzystania z usług Serwisu, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania z usług Serwisu.

Czym jest profilowanie i czy dane osobowe w Serwisie podlegają profilowaniu?

Profilowanie polega na dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty dotyczące efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji lub zainteresowań, wiarygodności lub zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się osoby, której dane dotyczą – o ile wywołuje skutki prawne względem tej osoby lub w podobny sposób znacząco na nią wpływa.

Dane w Serwisie nie podlegają profilowaniu. Dotyczy to zarówno danych przekazywanych bezpośrednio przez Użytkowników, jak i danych zbieranych automatycznie. W przypadku, gdyby w związku z rozwojem usług Serwisu dane miały podlegać profilowaniu, Administrator poinformuje o tym Użytkowników, a profilowanie będzie się odbywało zgodnie z właściwymi w tym zakresie przepisami. Administrator w przypadku profilowania wdroży właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów Użytkowników, w tym zapewni możliwość interwencji ludzkiej ze strony Administratora, a także możliwość wyrażenia własnego stanowiska i zakwestionowania decyzji.

W jaki sposób można dokonać zmian w przekazanych danych?

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

Użytkownicy mogą samodzielnie zmieniać dane osobowe poprzez edycję w ramach udostępnionych opcji w Serwisie, chyba że Administrator ich nie udostępnia. W każdym przypadku zmiany danych może dokonać Administrator po przesłaniu pisemnego żądania na adres Administratora. Użytkownik może żądać również usunięcia jego danych, jednak w takim przypadku dalsze świadczenie usług może okazać się niemożliwe i w takim przypadku żądanie usunięcia danych jest równoznaczne z żądaniem zaprzestania świadczenia usług Serwisu.

Użytkownicy mogą określić warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu do danych zapisanych w plikach Cookies za pomocą ustawień oprogramowania lub konfiguracji usługi na swoich urządzeniach. Pliki Cookies mogą zostać zablokowane lub dostęp plików Cookies może zostać ograniczony, przy czym blokada lub ograniczenie plików Cookies może wpłynąć na jakość, bądź nawet uniemożliwić świadczenie usług w Serwisie. Zmiana ustawień plików Cookies w przeglądarce:

  1. Google Chrome jest możliwa w zakładce Ustawienia/Prywatność;
  2. Mozilla Firefox jest możliwa w zakładce Narzędzia/Opcje/Prywatność i bezpieczeństwo;
  3. Internet Explorer jest możliwa w zakładce Narzędzia/Opcje Internetowe/Prywatność;
  4. Safari jest możliwa w zakładce Preferencje/Bezpieczeństwo;
  5. Opera jest możliwa w zakładce Narzędzia/Preferencje/Zaawansowane.

W jaki sposób są zabezpieczane dane przekazane przez Użytkowników?

Administrator chroni dane Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą oraz zniszczeniem. W szczególności Administrator stosuje szyfrowanie danych, stosuje fizyczne środki bezpieczeństwa oraz weryfikację w systemach informatycznych. Administrator stosuje również oprogramowanie antywirusowe oraz zaporę sieciową. Dostęp do danych Użytkowników mają wyłącznie uprawnione osoby, zobowiązane do zachowania poufności.

W jakim okresie dane osobowe są przetwarzane?

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez okres świadczenia Usług. Po upływie okresu świadczenia Usług niektóre dane mogą być archiwizowane do upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych z ich świadczeniem.

Jakie inne uprawnienia przysługują Użytkownikom w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących, narusza bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.