emeryci

Ile lat pracy do emerytury?

Lata do emerytury

Według internetowego Słownika Języka Polskiego PWN emerytura to „miesięczne świadczenia pieniężne przysługujące za przepracowanie ustawowej liczby lat i po osiągnięciu określonego wieku”. Pracownicy często zadają sobie pytanie, ile lat trzeba przepracować do emerytury. Minimalny staż pracy, który uprawnia do skorzystania z tego świadczenia, został zawarty w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wynosi on dla kobiet 20 lat, a dla mężczyzn 25 lat.

Prawo do emerytury

Oprócz stażu pracy do emerytury liczy się także wiek zatrudnionych. Od października 2017 roku wiek emerytalny dla kobiet wynosi 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat.

Warto pokreślić, że do przejścia na emeryturę nie można nikogo zmusić. Jest ona bowiem wypłacana na wniosek zainteresowanych osób. Na stronie ZUS-u znajdują się dwie bardzo istotne informacje:

Pamiętaj! Emeryturę przyznajemy na Twój wniosek. Masz więc możliwość wycofania wniosku przed uprawomocnieniem decyzji i ponownego zgłoszenia wniosku w bardziej dogodnym terminie.
Pamiętaj! Przejście na emeryturę to Twój wybór, Twoje prawo, a nie obowiązek. Warto tę decyzję przeanalizować i podjąć ją świadomie.

Minimalna emerytura w Polsce

Kwota wypłacanej emerytury zależy od wysokości kapitału zgromadzonego na indywidualnych kontach ZUS i OFE (Otwarty Fundusz Emerytalny). Jeżeli świadczenie, jakie mamy otrzymać, będzie niższe niż minimalna emerytura, to jest ono automatycznie podwyższane do kwoty określanej na każdy rok. Od 1 marca 2019 roku minimalna emerytura wynosi 1100 zł brutto.

Warunki otrzymania emerytury

W momencie, gdy osiągnęliśmy powszechny wiek emerytalny, mamy prawo złożyć wniosek do ZUS-u. Formularz znajduje się na portalu www.zus.pl w zakładce: Wzory wniosków. Oprócz tego można skorzystać z kwestionariuszy, które znajdują się w każdej placówce ZUS-u.

Aby wniosek został pozytywnie rozpatrzony, należy spełniać wszystkie warunki otrzymania emerytury. Są to:

  • ukończenie powszechnego wieku emerytalnego,
  • opłacone składki z tytułu ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia emerytalnego i rentowych przynajmniej za 1 dzień, np. jako pracownik czy też osoba prowadząca działalność pozarolniczą,
  • brak świadczenia z tytułu ukończenia podwyższonego wieku emerytalnego.

Emerytura jest przyznawana od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek, ale nie wcześniej niż od dnia 60. i 65. urodzin.

Pracownik