co to jest bezrobocie i ile wynosi w Bielsku

Bezrobocie – co to jest, ile wynosi w Bielsku-Białej?

Rozwiązując umowę z pracodawcą, nie zawsze od razu podejmujemy nową pracę. Czasami miną tygodnie, a nawet miesiące i lata, nim znów znajdziemy zatrudnienie. Takiego problemu nie ma większość mieszkańców Bielska-Białej – to miasto o jednej z najniższych stóp bezrobocia w Polsce.

Bezrobocie – co to jest?

Najogólniej rzecz biorąc, ze zjawiskiem bezrobocia mamy do czynienia wówczas, gdy osoby znajdujące się w wieku produkcyjnym i zdolne do pracy pozostają z jakichś względów bez zatrudnienia. Pojęcie bezrobocia, funkcjonujące w polskim prawie, jest bardziej precyzyjne. Osoba bezrobotna to taka, która ukończyła 18 lat, nie uczy się w trybie dziennym, nie pobiera renty, emerytury ani innych świadczeń wyszczególnionych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nie odbywa kary pozbawienia wolności, jest zdolna do pracy i gotowa do jej podjęcia oraz zarejestrowała się w urzędzie pracy.

Zwróćmy uwagę, że w świetle prawa bezrobotnym nie jest ten, kto pozostaje bez pracy i spełnia wszystkie powyższe warunki, ale nie zgłosił się do urzędu pracy. Warto o tym pamiętać, ponieważ stopa bezrobocia liczona jest wyłącznie na podstawie liczby osób zarejestrowanych w urzędzie pracy.

Co więcej, niektórzy zapisują się do UP-u jako osoby bezrobotne, mimo że nie chcą podjąć nowego zatrudnienia. Mogą to robić z różnych pobudek – na przykład chęci otrzymania zasiłku lub objęcia ich powszechną ochroną zdrowia.

Rodzaje bezrobocia

Przyczyny, rodzaje i skutki bezrobocia badają między innymi ekonomia i socjologia. Jest wiele sposobów klasyfikacji tego zjawiska. Na przykład z uwagi na fakt ujawnienia sytuacji zarobkowej możemy mówić o:

 • bezrobociu rejestrowanym – które obejmuje osoby spełniające kryteria wyszczególnione w ustawie. To jest niezatrudnione i nieuczące się, zdolne do pracy i będące w wieku produkcyjnym. Bezrobocie rejestrowane jest podstawą do obliczania przez GUS stopy bezrobocia;
 • bezrobociu ukrytym – dotyczącym osób niezarejestrowanych w stosownym urzędzie. O bezrobociu ukrytym niekiedy mówi się również w kontekście osób podejmujących pracę poniżej swoich kwalifikacji (np. gdy nauczyciel akademicki pracuje w charakterze sklepikarza).

Jeśli bierzemy pod uwagę czynniki ekonomiczne lub demograficzne regionu, mówimy o:

 • bezrobociu strukturalnym – występującym wówczas, gdy osoby chętne do pracy nie mogą jej znaleźć z uwagi na brak zapotrzebowania na pracowników w danej branży,
 • bezrobociu koniunkturalnym – pojawia się cyklicznie i wiąże się z czasowym brakiem zapotrzebowania na konkretny rodzaj towarów czy usług (np. w miejscowościach turystycznych poza sezonem),
 • bezrobociu frykcyjnym – które polega na czasowym pozostawaniu bez pracy z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania lub zatrudnienia.

Przy badaniu dobrowolności tego zjawiska, stosowany jest podział na:

 • bezrobocie przymusowe – dotyczące osób, które chcą podjąć zajęcie zarobkowe i godzą się na warunki płacowe charakterystyczne dla ich branży, a mimo to nie mogą znaleźć pracy,
 • bezrobocie dobrowolne – obejmujące osoby, które same zdecydowały się na brak zatrudnienia,
 • bezrobocie naturalne – dotyczy tych, którzy nie są zainteresowani podjęciem pracy mimo możliwości zatrudnienia.

Ponadto, z uwagi na okres pozostawania poza zatrudnieniem, wyróżniamy:

 • bezrobocie krótkookresowe – trwające do 3 miesięcy,
 • bezrobocie średniookresowe – od 3 do 6 miesięcy,
 • bezrobocie długookresowe – od 6 do 12 miesięcy,
 • bezrobocie chroniczne – powyżej 12 miesięcy.

Przyczyny bezrobocia

Jak widać, pojęcie i typy bezrobocia uzależnione są od przyczyn jego występowania. A tych może być bardzo wiele. Do najważniejszych należy niedopasowanie kwalifikacji kandydatów do zapotrzebowania rynku pracy. Przykładowo, w jednej miejscowości zatrudnienie znajdzie tylko ograniczona liczba polonistów czy konserwatorów zabytków. Z drugiej strony w tym samym mieście może istnieć niedobór pielęgniarek i webmasterów. W takiej sytuacji osoby z wykształceniem polonistycznym prawdopodobnie będą zmuszone przekwalifikować się lub wyjechać w poszukiwaniu pracy gdzieś indziej.

Dlatego jednym ze sposobów walki z bezrobociem jest promowanie kierunków studiów, które odpowiadają wymogom rynku pracy.

Warto zauważyć, że na wiele czynników zwiększających bezrobocie, poszukujący pracy nie mają tak znaczącego wpływu, jak w przypadku wyboru własnego zawodu. Są to na przykład kryzysy gospodarcze, rosnąca automatyzacja w poszczególnych branżach, która prowadzi do redukcji etatów, wysokie koszty zatrudnienia pracowników, sezonowość pracy w pewnych regionach. Duży wpływ ma wreszcie pomoc socjalna państwa, zniechęcająca część osób do podejmowania zatrudnienia.

Bielskie bezrobocie – stopa bezrobocia

Choć stopa bezrobocia w Polsce wynosi aktualnie 6,1% (dane ze stycznia 2019 r.), różni się ona w zależności od regionu. Mieszkańcy Bielska-Białej są w dobrej sytuacji – liczba  osób bezrobotnych należy tu do najmniejszych w kraju.

Stopa bezrobocia w Bielsku-Białej na początku roku wynosiła zaledwie 1,9%. Co więcej, sukcesywnie spada – w styczniu 2018 r. Główny Urząd Statystyczny zanotował tam poziom bezrobocia w wysokości 2,3%, a w 2017 r. – 5,3%. Wyjątkowo niski wskaźnik jest charakterystyczny zarówno dla powiatu bielskiego (3,4%), jak i całego województwa śląskiego (4,5%).

Taka sytuacja nie dziwi – jest to region wyjątkowo uprzemysłowiony. Swoje siedziby mają w nim tacy giganci motoryzacyjni i technologiczni, generujący ogromne zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

 PUP – Bielsko-Biała

Osoby bezrobotne mogą zwrócić się o pomoc w znalezieniu zatrudnienia do jednego z  bielskich urzędów pracy. Prócz osobistego stawienia się w nim, istnieje możliwość kontaktu telefonicznego bądź skorzystania z formularza elektronicznego. W tym ostatnim przypadku trzeba pamiętać, by w e-mailu zawrzeć dane kontaktowe: imię, nazwisko i dokładny adres. Na wiadomości pozbawione tych informacji urzędnicy PUP nie odpowiadają.

W Bielsku-Białej PUP ma siedzibę na ulicy Partyzantów 55 i jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30. Urząd ten obsługuje interesantów z Buczkowic, Jasienicy, Jaworza, Kóz, Szczyrku, Wilkowic, Porąbki, Wilamowic i Bielsko-Białej. Dodatkowo filia urzędu znajduje się w Czechowicach-Dziedzicach (ul. Kopcia 1).

Rynek pracy w Bielsku-Białej