pracownik

Zatrudnienie pracownika z urzędu pracy – co zyskuje pracodawca zatrudniając bezrobotnego?

Zatrudnienie bezrobotnego – korzyści

Zatrudnienie bezrobotnego zarejestrowanego w urzędzie pracy przynosi korzyści zarówno dla pracodawcy, jak i bezrobotnego. Osoby, które borykają się z problemem znalezienia pracy, mają szansę poprawić swój status społeczny i finansowy. Podpisanie umowy oznacza przede wszystkim naliczanie składek emerytalnych. Przedsiębiorcy mogą natomiast liczyć na dofinansowanie na stworzenie miejsca pracy.

Refundacja z urzędu pracy

Podpisując umowę z bezrobotnym do 30. roku życia, właściciele firm mogą ubiegać się o refundację składek na ubezpieczenie społeczne do 12 miesięcy. Wszystkie zasady dotyczące aktywizacji bezrobotnych zostały zawarte w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy. Pracodawca jest zobowiązany do dalszego zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu refundacji kosztów. W przypadku rozwiązania umowy w trakcie wypłacania dotacji, przedsiębiorca zobligowany będzie do zwrotu wszystkich otrzymanych świadczeń wraz z odsetkami.

Kolejną formę dofinansowania na pracownika stanowi bon zatrudnieniowy, który polega na refundacji części kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Termin i zasady przyznania tej formy pomocy określa starosta, z którym pracodawca podpisuje umowę na co najmniej 18 miesięcy.

Dotacja na pracownika dla przedsiębiorcy może także polegać na jednorazowym zwrocie kosztów z tytułu składek ZUS-u. Aby otrzymać takie świadczenie, bezrobotny, którego skierował urząd pracy musi mieć umowę na minimum rok, przy czym wymagany jest pełny etat.

Pieniądze dla właścicieli firm nie należą się tylko w przypadku zatrudnienia osoby przed ukończeniem 30. roku życia. Jeśli umowa zostanie podpisana z bezrobotnym po 50., to właściciele firm otrzymują dodatek do wynagrodzenia. Wynosi on maksymalnie połowę minimalnej pensji. Okres, przez jaki wypłacane są pieniądze, zależy od wieku zatrudnionego. W przypadku, gdy nowy pracownik nie przekroczył jeszcze 60. roku życia, dotacja trwa rok.

Pracodawcy mają również prawo do ubiegania się o dofinansowanie z urzędu pracy lub doposażenie nowo stworzonego miejsca pracy. Kwota, na jaką mogą liczyć przedsiębiorcy, wynosi maksymalnie sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. Właściciele firm powinni pamiętać, że składanie wniosków o doposażenie miejsca pracy powinno odbywać się przed faktem zatrudnienia. Pieniądze mogą być przeznaczone na zakup odpowiednich sprzętów, maszyn oraz urządzeń.

Dofinansowanie na pracownika – warunki

Ubiegając się w powiatowych urzędach pracy o dofinansowanie, należy spełnić kilka bardzo ważnych warunków. Są to:

  • prowadzenie działalności co najmniej pół roku,
  • pół roku przed złożeniem wniosku o refundację pracodawca nie może zwolnić żadnego podwładnego lub zmniejszyć wymiaru czasu pracy,
  • brak długów, zwłaszcza w kwestii wypłaty wynagrodzeń oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych czy Fundusz Świadczeń Gwarantowanych,
  • złożenie pełnej dokumentacji oraz wniosku o dofinansowanie w odpowiednim oddziale urzędu pracy,
  • niekaralność.

Pracodawca