przerwa w pracy

Przerwa w pracy – Kodeks pracy, wynagrodzenie, niepełnosprawni

Kodeks pracy – przerwa

Według 134. artykułu Kodeksu pracy każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę ma prawo do przerwy. Odpoczynek od wypełniania obowiązków trwa 15 minut i jest wliczany do czasu pracy. Jeżeli przełożony odmówi podwładnym skorzystania z tego przywileju, to może zostać pociągnięty do odpowiedzialności finansowej za złamanie praw pracowniczych.

Ile przerwy na 8 godzin pracy?

Wyżej wspomniana przerwa w pracy należy się pracownikom wypełniającym obowiązki minimum 6 godzin dziennie. Osoby wykonujące zadania 120 minut dłużej także mają kwadrans odpoczynku. Kodeks pracy nie przewiduje dodatkowej przerwy.

Warto wspomnieć, że podwładni, którzy są zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin i pracują mniej niż 6 godzin na dobę, nie mogą korzystać z ustawowych 15 minut.

Przerwa w pracy 10-godzinnej

Czy przerwa w pracy 10-godzinnej jest dłuższa? Niestety nie. Pracownicy nadal mają prawo do 15 minut odpoczynku. Jak już było wspomniane, przełożony nie może odmówić prawa do przerwy, a podwładni muszą z niego skorzystać. Oznacza to, że wychodzenie z zakładu wcześniej, ponieważ nie skorzystało się z odpoczynku, jest zabronione. Jeżeli podwładny skraca sobie dzień pracy, to przełożony ma prawo go ukarać.

12 godzin pracy – ile przerwy?

Ustawowa przerwa w pracy trwa 15 minut również w przypadku 12-godzinnej dniówki. Pracodawcy mogą określić, o jakiej porze podwładni powinni udać się na odpoczynek. Wszystkie zasady korzystania z przerwy muszą być zawarte w wewnątrzzakładowych regulaminach.

A co z tak zwaną przerwą na papierosa? Kodeks pracy nie zawiera żadnych zapisów odnoszących się do tej kwestii.

Czy przerwa w pracy jest płatna?

15-minutowa przerwa w czasie pracy jest płatna. W niektórych firmach obowiązuje dodatkowa godzina odpoczynku. Nie wlicza się jej do czasu pracy, a podwładni nie otrzymują za nią wynagrodzenia. Zatrudnieni nie muszą w tym czasie przebywać na terenie zakładu.

Według Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe pracownicy biurowi mają prawo do dodatkowej przerwy. Na każdą godzinę wypełniania zadań przysługuje 5 minut odpoczynku, pod warunkiem, że praca faktycznie wykonywana jest przez godzinę przed komputerem. Jeżeli zatrudniony ma jeszcze inne obowiązki, których nie wykonuje przed komputerem, to nie ma prawa do 5-minutowej przerwy.

Pracownicy powinni pamiętać, że nie można kumulować krótkich przerw w jedną dłużą lub rezygnować z nich i wychodzić wcześniej z biura.

Przerwa w pracy dla osób niepełnosprawnych

Czy przerwa w pracy dla osób niepełnosprawnych jest taka sama jak w przypadku pracowników nieposiadających orzeczenia lekarskiego? Inwalidzi mają prawo do dodatkowego odpoczynku, który twa 15 minut (niezależnie od stopnia niepełnosprawności oraz wymiaru czasu pracy). Zatrudnieni otrzymują za ten czas wynagrodzenie.

Prawo do drugiej przerwy dla niepełnosprawnych gwarantuje Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Pracodawca