aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Programy aktywizacyjne dla bezrobotnych

Bezrobotni w Bielsku-Białej mają możliwość korzystania z wielu programów aktywizacyjnych.  Podstawową kwestią jest oczywiście pośrednictwo pracy, oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Bezrobotni mogą zapoznać się nie tylko z lokalnymi ofertami pracy, ale też ze wskazówkami dotyczącymi sporządzania dokumentów aplikacyjnych.

Poradnictwo zawodowe

To usługa bardzo przydatna w przypadku osób, u których bezrobocie jest spowodowane brakiem kwalifikacji zawodowych. Na rynku pracy nie odnajdują się też osoby po 50-tym roku życia, których umiejętności nie są obecnie pożądane przez pracodawców. Konsultacje z doradcą zawodowym dla wielu są bodźcem do zmiany zawodu lub uzupełnienia wykształcenia.

Podnoszenie kwalifikacji

To jeden z najbardziej cenionych instrumentów aktywizacji bezrobotnych. W ramach tego działania, osoby poszukujące pracy, mogą skorzystać z bonów szkoleniowych i stażowych, dofinansowania studiów podyplomowych, finansowania kosztów egzaminów i licencji oraz z pożyczki szkoleniowej. Poprzez podnoszenie kwalifikacji rozumiemy praktyczną naukę zawodu i przyuczenie do pracy dorosłych, a także trójstronne umowy szkoleniowe, w których pracodawca deklaruje, że zatrudni bezrobotnego po odbyciu szkolenia.

Świadczenia pieniężne

Bezrobotni, na określonych zasadach mają prawo do pobierania zasiłku podstawowego, obniżonego lub podwyższonego. Takie osoby mogą też otrzymywać stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu, kontynuowania nauki, studiów podyplomowych czy przygotowania zawodowego dorosłych. Niektórzy pobierają świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

Fundusz Pracy refunduje m.in. wynagrodzenie w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, a także premie na zatrudnienie bezrobotnego do 30-tego roku życia, który korzystał z bonu stażowego. Duże zainteresowanie wzbudza też możliwość otrzymania środków na otwarcie własnej działalności gospodarczej oraz na wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego.

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne, które szukają pracy w Bielsku-Białej i są zarejestrowane w urzędzie pracy, mogą oczywiście skorzystać z takich form wsparcia, jak staże czy różnego rodzaju szkolenia.

Wiele udogodnień czeka na pracodawców, którzy zadeklarują chęć zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników. Przedsiębiorcy mogą liczyć m.in. na zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej, miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika czy zwrot kosztów szkolenia.

Rynek pracy w Bielsku-Białej