Urząd Statystyczny w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Statystyk
Miejsce pracy: Bielsko-Biała
Ogłoszenie o naborze Nr 137759

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa / praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie / użytkowanie sprzętu biurowego / wyjazdy służbowe – szkolenia, spotkania / praca w terenie / praca na stanowisku biurowym, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym / budynek trzykondygnacyjny bez windy / ciągi komunikacyjne nieprzystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych/.

Zakres zadań

 • Rejestruje, kontroluje pod względem logicznym i merytorycznym sprawozdania, ankiety statystyczne wpływające od podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych zgodnie z ustalonymi harmonogramami w celu opracowania danych.
 • Wyjaśnia występujące rozbieżności i wstępnie akceptuje wyniki otrzymane z opracowania badań statystycznych w celu poprawnej jakości i kompletności danych.
 • Monituje jednostki sprawozdawcze w celu poprawy kompletności i jakości badań.
 • Realizuje badania ankietowe dostępnymi metodami np. PAPI, CATI itp.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Współpraca
 • Rzetelność
 • Poszukiwanie informacji
 • Komunikacja interpersonalna i pisemna
 • Znajomość MS Office
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość metodologii i organizacji badań
 • Myślenie analityczne
 • Orientacja na klienta/interesanta