Komenda Powiatowa Policji w Żywcu
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Żywiec
Ogłoszenie o naborze Nr 134462

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w systemie jednozmianowym-6 godzin dziennie. Oświetlenie naturalne i sztuczne, pozycja ciała-głównie siedząca.Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, skaner, kserokopiarkę, komputer oraz monitor ekranowy-czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy.


Stanowisko pracy usytuowane jest na parterze w Komisariacie Policji w Gilowicach z siedzibą w Komendzie Powiatowej Policji w Żywcu Al.Piłsudskiego 52. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi: brak windy oraz podjazdów.


 


 


 

Zakres zadań

 • Prowadzi obsługę organizacyjną i kancelaryjno-biurową Komisariatu Policji w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów.
 • Prowadzi rejestry i ewidencje pomocnicze w celu zapewnienia właściwej ewidencji dokumentów.
 • Przyjmuje i wysyła przesyłki pocztowe w celu właściwego obiegu dokumentów .
 • Archiwizuje i przekazuje dokumenty do składnicy akt, w celu właściwego obiegu dokumentów, udziela instruktarzy dot. prawidłowego przygotowania dokumentów w celu przekazania ich do składnicy akt.
 • Obsługuje komputer oraz system faxowo – mailowy w celu uzyskania i przekazania informacji powstałych w toku bieżącej pracy.
 • Prowadzi ewidencję urlopową funkcjonariuszy i pracowników w celu dostarczenia aktualnej informacji oraz sporządza comiesięczne wykazy obecności funkcjonariuszy w służbie w celu naliczenia kosztów dojazdu.
 • Telefonicznie, osobiście udziela informacji stronom, instytucjom uprawnionym takim jak Sądy oraz Prokuratury a także inne jednostki Policji.
 • Gromadzi, aktualizuje, zapoznaje z aktami prawnymi policjantów i pracowników w celu prawidłowej realizacji zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 7 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub pracy biurowej
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - NIE DOTYCZY TO KANDYDATEK/KANDYDATÓW URODZONYCH 1 SIERPNIA 1972R. LUB POŹNIEJ. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972r.
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność komunikowania się
 • umiejętność organizowania pracy własnej
 • rzetelność i terminowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Poświadczenie Bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych