Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu
Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Bielsko-Biała
Ogłoszenie o naborze Nr 126891

Warunki pracy

• warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno – biurowa; praca w godzinach od 7.30 do 15.30; praca przed monitorem ekranowym; wymuszona pozycja ciała;
• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia
biurowe;
• możliwość poruszania się po budynku: budynek parterowy, wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowaną do ich potrzeb toaletę.

Zakres zadań

 • Przedstawia Komendantowi Placówki korespondencję i przekazuje ją zgodnie z dekretacją, celem zapewnienia właściwego obiegu dokumentów
 • Sporządza rozkaz dzienny oraz wykonuje pisma, wnioski i inne dokumenty wskazane przez przełożonego, celem bieżącego przygotowywania tych dokumentów i prowadzenia korespondencji
 • Wprowadza dane do aplikacji "Delegacje" oraz prowadzi rejestr wydanych poleceń wyjazdu służbowego i wypisuje delegacje służbowe, w celu prawidłowego kierowania funkcjonariuszy i pracowników na wyjazdy zewnętrzne
 • Prowadzi elektroniczną ewidencję czasu służby oraz roczne karty ewidencji obecności dla kadry kierowniczej, w celu realizacji ewidencji pracy zgodnej z obowiązującymi przepisami
 • Organizuje wizyty gości przybywających do Placówki oraz prowadzi ewidencję przybyłych gości i interesantów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Umiejętność pracy w Power Point oraz obsługa pakietu Open Office
 • Znajomość podstawowych przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych i danych osobowych
 • Komunikatywność
 • Umiejętność stosowania przyjętych form prowadzenia korespondencji
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pozytywne zakończenie procedur sprawdzających zakończonych wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Posiadanie przeszkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz przetwarzania danych osobowych;
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B


 • Referent

  Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

  Opublikowano: wczoraj

  śląskie Bielsko-Biała
 • Starszy referent

  Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej

  Opublikowano: 2023-09-20

  śląskie Bielsko-Biała
 • Referent

  Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

  Opublikowano: 2023-09-15

  śląskie Bielsko-Biała