Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Cieszyn
Ogłoszenie o naborze Nr 113262

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, możliwe dyżury. Oświetlenie naturalne i sztuczne, pozycja ciała – siedząca i stojąca. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, komputer oraz monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie. Konieczność korzystania z urządzeń biurowych. Stanowisko pracy usytuowane jest na pierwszym piętrze budynku Komendy. Pomieszczenie stanowiska pracy niedostosowane jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku występują bariery architektoniczne, brak wind. Współpraca z innymi wydziałami, zespołami lub jednostkami podległymi KPP w Cieszynie mieszczącymi się w budynkach niedostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na stanowisku występują czynniki szkodliwe dla zdrowia zawiązane z pracą przy monitorze komputera w postaci fal elektromagnetycznych.

Zakres zadań

 • Ustalanie potrzeb szkoleniowych policjantów i pracowników policji w zakresie studiów, szkoleń doskonalenia zawodowego oraz sporządzanie zapotrzebowań na zgłoszone kursy.
 • Obsługa systemu informatycznego SWOP poprzez wprowadzanie danych osobowych funkcjonariuszy i pracowników oraz wyników z testów sprawności fizycznej i strzelań programowych.
 • Sporządzanie sprawozdań, analiz i zestawień dot. ruchów kadrowych i szkoleń.
 • Opracowywanie comiesięcznych meldunków o stanie kadr.
 • Przyjmowanie i dokonywanie wstępnej weryfikacji kompletności dokumentów składanych przez kandydatów do służby w Policji.
 • Prowadzenie ewidencji dokumentów służbowych oraz stempli i pieczęci.
 • Organizacja i koordynacja całego procesu doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy.
 • Przygotowanie do archiwizacji całości wytworzonych dokumentów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 7 miesięcy doświadczenia zawodowego praca w administracji
 • znajomość aktów prawnych, ustaw, rozporządzeń, zarządzeń dot. Policji
 • umiejętność komunikowania się i współpracy
 • umiejętność stosowania przepisów i ich interpretowania, samodzielnego realizowania zadań,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy,
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe