Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Cieszyn
Ogłoszenie o naborze Nr 137978

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa
 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)
 • Zagrożenie korupcją
 • Obsługa klientów zewnętrznych

Zakres zadań

 • Wykonuje czynności poprzedzające wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym działania informacyjne i dyscyplinujące, wystawia i doręcza upomnienia w celu likwidacji zaległości podatkowych bez przymusu administracyjnego
 • Poszukuje majątku zobowiązanych w celu prowadzenia skutecznej egzekucji i likwidacji zaległości podatkowych
 • Wystawia i przekazuje do organów egzekucyjnych tytuły wykonawcze i wnioski egzekucyjne w celu przymusowego egzekwowania zaległości
 • Inicjuje i bierze udział w postępowaniach wieczystoksięgowych, w tym wnioskuje o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej oraz zmianę zakresu zabezpieczenia w celu dywersyfikacji ryzyka niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku podatkowego a także prowadzi ewidencję wpisów hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych
 • Prowadzi sprawy dotyczące zastawów skarbowych w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych
 • Monitoruje czynności podejmowane w sądowym postępowaniu egzekucyjnym po zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej w celu zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa
 • Ewidencjonuje udzieloną pomoc publiczną w systemach informatycznych a także rozpatruje wnioski o wydanie zaświadczenia dotyczące pomocy publicznej w celu potwierdzenia bądź odmowy potwierdzenia stanu faktycznego lub prawnego na żądanie strony
 • Przekazuje dane do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz składa wnioski o dokonanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym w celu ujawniania informacji o dłużnikach wobec Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego
 • Prowadzi analizę ryzyka niewykonania zobowiązań podatkowych w celu podjęcia działań zapobiegających ich przedawnieniu i dokonywaniu odpisu zaległości przedawnionych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy, realizacji obowiązków pod presją czasu
 • Skrupulatność, dociekliwość oraz wnikliwość przy wykonywaniu powierzonych zadań
 • Umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji w mowie i piśmie
 • Dobra komunikacja z klientem zewnętrznym/wewnętrznym
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania
 • Nastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania, uzupełniania wiedzy i umiejętności
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe • Starszy referent

  Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej

  Opublikowano: 2024-06-06

  śląskie Bielsko-Biała