Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Bielsko-Biała
Ogłoszenie o naborze Nr 136902

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na parterze budynku przy ul. Piastowskiej 40 w Bielsku-Białej. Wejście do budynku wyposażone w podjazd. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera (z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie).Obsługa urządzeń wielofunkcyjnych (np. drukarka, skaner). Konieczność prowadzenia rozmów telefonicznych. Zagrożenie korupcją. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych – osób ubiegających się o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.

Zakres zadań

 • Odpowiada za realizację zadań związanych z prawidłowym obiegiem korespondencji w Zespole Wojewódzkim w tym przyjmowanie wniosków o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.
 • Wspiera w zakresie prowadzenia postępowań w sprawach z wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, a w szczególności rejestruje te wnioski we właściwych rejestrach, powiadamia o terminach posiedzeń składów ustalających i przygotowuje do doręczenia decyzji.
 • Udziela informacji klientom, stronom postępowania oraz uprawnionym podmiotom publicznym o obowiązujących przepisach i procedurach oraz stanie sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.
 • Odpowiada za organizowanie posiedzeń składów ustalających poziom potrzeby wsparcia.
 • Wykonuje zadania związane z przetwarzaniem danych osobowych w zbiorze danych o nazwie „Akta orzecznicze i rejestry Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności”, zarówno w manualnym zbiorze danych jak i w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (EKSMOoN).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej na stanowiskach urzędniczych lub/i w pracy biurowej .
 • znajomość: ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o świadczeniu wspierającym, kodeksu postępowania administracyjnego
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, komunikacja, współpraca
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, kreatywność