Praca: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Bielsko-Biała
Ogłoszenie o naborze Nr 87120

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),

 • praca w terenie,

 • zagrożenie naciskami grup przestępczych,

 • zagrożenie korupcją,

 • permamentna obsługa klientów zewnętrznych

 • praca pod presją dotrzymywania terminów ustawowych przy dużym obciązeniu pracą

  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy- lokalizacja ul. Tadeusza Regera 32, 43-300 Bielsko-Biała:


 • stanowisko pracy znajduje się na IV piętrze budynku Urzędu, praca związana z koniecznością poruszania się po budynku (4 kondygnacje),
 • oświetlenie sztuczne i naturalne,
 • bariery architektoniczne: podjazd przy wejściu do budynku umożliwia osobom z niepełnosprawnością ruchową dostęp na parter budynku, węzeł sanitarny znajdujący się na drugim piętrze budynku przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych,
 • budynek i stanowisko pracy nie są dostoswane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących oraz niesłyszących i głuchoniemych, a także osób z niepełnosprawnością ruchową.Zakres zadań

 • Prowadzi kontrole celno-skarbowe w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, a także innych należności pieniężnych budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych w celu zabezpioeczenia należności budżetu państwa oraz prowadzi kontrole celno-skarbowe w trybie art. 48 Kodeksu Celnego
 • Prowadzi postępowania podatkowe w pierwszej instancji oraz postępowania kontrolne w tym ustala i określa podatki, opłaty i niepodatkowe należności budżetowe oraz inne należności na podstawie odrębnych przepisó w celu zabezpieczenia należności budżetu państwa
 • Prowadzi postępowania w zakresie dokonywania zabezpieczenia na majątku kontrolowanego w celu dywersyfikacji ryzyka niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku podatkowego
 • Nakłada grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia i wykroczenia skarbowe w celu dyscyplinowania do prawidłowej realizacji należności podatkowych i innych
 • Opracowuje i przekazuje informacje i materiał dowodowy, dotyczący realizowanych i zrealizowanych kontroli celno-skarbowych, postępowań podatkowych i postępowań kontrolnych w celu wykorzystania ich w pracach planistycznych, sprawozdawczości oraz w ramach współpracy z innymi organami, sądami, prokuratorami.
 • Realizuje pomoc prawną zleconą przez inne organy podatkowe w celu wsparcia innych organów w ramach realizowanych zadań
 • Prowadzi postępowania dot. "trybów nadzwyczajnych"- wznowienie postępowania w celu zabezpieczenia należności budżetu państwa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku : w administracji ( w urzędach lub organach podległych ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych) lub pracy biurowej
 • Dobra znajomość przepisów prawa podatkowego i rachunkowości
 • Umięjętnośc pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Odporność na stres
 • Samodzielność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Zobacz najnowsze oferty

  h2
 • Ustawiacz procesu wtrysku

  ROSINSKI PACKAGING

  Opublikowano: dzisiaj

  śląskie Bielsko-Biała
 • Ustawiacz procesu rozdmuchu

  ROSINSKI PACKAGING

  Opublikowano: dzisiaj

  śląskie Bielsko-Biała
 • Drukarz w technologii sitodruku lub tampodruku

  ROSINSKI PACKAGING

  Opublikowano: dzisiaj

  śląskie Bielsko-Biała
 • Magazynier bez uprawnień

  BEL-POL

  Opublikowano: dzisiaj

  śląskie Bielsko-Biała
 • Magazynier

  BEL-POL

  Opublikowano: dzisiaj

  śląskie Bielsko-Biała