Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent prawno-administracyjny
Miejsce pracy: Bielsko-Biała
Ogłoszenie o naborze Nr 132460

Warunki pracy

Praca biurowa, praca z wykorzystaniem komputera.

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania administracyjne, w tym prowadzi rozprawy i przygotowywuje projekty decyzji i postanowień w celu realizacji ustawowych zadań Inspektoratu,
 • przygotowuje dokumenty i pisma przewodnie do instancji odwoławczych w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania odwoławczego i zażaleniowego,
 • przygotowuje dokumentację do wniesienia skargi i odpowiedzi na skargę do sądu administracyjnego, w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania sądowego,
 • prowadzi postępowania egzekucyjne należności niepieniężnych w celu zabezpieczenia interesów Inspektoratu,
 • stosuje procedury udzielania ulg w spłacie zaległości z tytułu niezapłaconych kar w celu realizacji ustawowych zdań Inspektoratu,
 • prowadzi postępowania w sprawach skarg, wniosków i petycji w celu realizacji ustawowych zdań Inspektoratu,
 • prowadzi postępowania w sprawach dostępu do informacji publicznej i informacji o środowisku w celu zapewnienia realizacji przez Inspektorat obowiązku informacyjnego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska, postępowania administracyjnego i egzekucyjnego;
 • Znajomość przepisów ordynacji podatkowej;
 • Znajomość przepisów prawa wykroczeń i prawa karnego oraz innych przepisów prawa materialnego związanych z wykonywaniem zadań przez WIOŚ.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Komunikatywność;
 • Umiejętność pracy w zespole.