Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Bielsko-Biała
Ogłoszenie o naborze Nr 114032

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Zagrożenie naciskami grup przestępczych

 • Zagrożenie korupcją

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy w Urzędzie Skarbowym w Cieszynie (praca w wymiarze 0,5 etatu) oraz w Drugim Śląskim Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej (praca w wymiarze 0,5 etatu):
 • budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących oraz niesłyszących i głuchoniemych
 

Zakres zadań

 • Sporządza opinie prawne i udziela porad prawnych w celu dostarczenia wyspecjalizowanej pomocy doradczej i opiniodawczej w procesie orzeczniczym i na potrzeby bieżącego funkcjonowania organów podatkowych i jednostki organizacyjnej
 • Reprezentuje Dyrektora i Izbę Administracji Skarbowej, naczelników urzędów skarbowych woj. śląskiego w postępowaniu sądowym, administracyjnym, egzekucyjnym oraz przed komornikiem sądowym w postępowaniu egzekucyjnym, a także w postępowaniu odwoławczym w sprawach dotyczących zamówień publicznych w celu ochrony uzasadnionych interesów jednostki organizacyjnej i organów podatkowych
 • Sporządza skargi kasacyjne i odpowiedzi na skargi kasacyjne w postępowaniu sądowo-administracyjnym, sporządza, wnosi oraz opiniuje pisma (w tym pozwy, odpowiedzi na pozwy i środki odwoławcze) w postępowaniu sądowym, administracyjnym, egzekucyjnym oraz przed komornikiem sądowym w celu zabezpieczenia interesów jednostki organizacyjnej i organów podatkowych
 • Opiniuje odpowiedzi na skargi do sądów administracyjnych, pisma procesowe i odpowiedzi na pisma procesowe w celu zabezpieczenia interesów organów podatkowych
 • Informuje Dyrektora i naczelników o zmianach w obowiązującym stanie prawnym i o orzeczeniach sądów administracyjnych w celu prawidłowej realizacji zadań tych organów
 • Opiniuje projekty aktów prawnych w celu przedstawienia rozwiązań prawnych pożądanych w kontekście praktyki organów podatkowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu prawniczym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku na stanowisku radcy prawnego lub powyżej 4 lat w administracji
 • Uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego potwierdzone wpisem na Listę Radców Prawnych
 • Znajomość przepisów stosowanych na stanowisku
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy, realizacji obowiązków pod presją czasu
 • Skrupulatność, dociekliwość oraz wnikliwość przy wykonywaniu powierzonych zadań
 • Umiejętność argumentowania/przekonywania
 • Zdolność negocjacji
 • Umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji w mowie i w piśmie
 • Dobra komunikacja z klientem zewnętrznym/wewnętrznym
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania
 • Nastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania, uzupełniania wiedzy i umiejętności
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych wykorzystywanych na stanowisku pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • specjalizacja w prawie pracy