Krajowa Informacja Skarbowa
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
Miejsce pracy: Bielsko-Biała
Ogłoszenie o naborze Nr 135425

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy: • Stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie
 • Wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku nie niższe niż 8937,04 zł brutto
 • Dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”)
 • Nagrody jubileuszowe
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
 • Ruchomy czas pracy z możliwością rozpoczynania pracy między 7:00 a 8:00
 • Otwartą i przyjazną atmosferę w pracy
 • Dobra lokalizacja w pobliżu dworca PKP i PKS
 • Pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie
 • Możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • Możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową
   

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa
 • Praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
 • Podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów
   

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • Praca w budynku V piętrowym
 • Budynek wyposażony w dźwig osobowy
 • Budynek nie posiada platformy dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózku
 • Węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózku – II piętro budynku
 • Miejsce parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami (art. 2 pkt 3, ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Dz. U. 2019 poz. 1696)  m.in. osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózku w przestrzeni publicznej
 • Budynek, otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy nie są dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami – głównie osób z niepełnosprawnością

Zakres zadań

 • Realizuje zadania z zakresu ochrony informacji niejawnych, w tym realizuje postępowania sprawdzające oraz nadzoruje kancelarię materiałów niejawnych w celu spełnienia wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Realizuje i koordynuje zadania z zakresu spraw obronnych i zarządzania kryzysowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz reagowania na sytuacje kryzysowe
 • Realizuje i koordynuje zadania z zakresu ochrony fizycznej osób i mienia w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i zabezpieczenia prawidłowego działania systemu ochrony tj. odpowiedniego zabezpieczenia budynku, mienia i osób
 • Organizuje i prowadzi szkolenia z zakresu ochrony informacji, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego w celu zapewnienia przestrzegania przepisów przez pracowników Krajowej Informacji Skarbowej
 • Kontroluje wytwarzanie, ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentów niejawnych w celu zapewnienia właściwej ochrony informacji niejawnych
 • Sporządza informacje, analizy i sprawozdania w zakresie realizowanych zadań w celu dostarczenia informacji adekwatnych do potrzeb oraz zapewnienia wiarygodnej sprawozdawczości

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w zakresie ochrony informacji niejawnych, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego
 • Przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzone przez ABW albo SKW, a także przez byłe Wojskowe Służby Informacyjne
 • Odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW albo SKW, a także przez były Urząd Ochrony Państwa lub byłe Wojskowe Służby Informacyjne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe: 2 lata pracy w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej