Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy księgowy
Miejsce pracy: Bielsko-Biała
Ogłoszenie o naborze Nr 116048

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)

 • Zagrożenie korupcją

 • Obsługa klientów zewnętrznych

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencje przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków i ceł w celu prawidłowego ewidencjonowania należnych zobowiązań oraz wysokości wpływów
 • Dokonuje rozliczeń z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów podatków i ceł oraz wydaje postanowienia w tym zakresie w celu prawidłowego rozliczenia należnych zobowiązań
 • Prowadzi rozliczenia rachunkowo-kasowe na potrzeby pracowników komórki organizacyjnej egzekucji administracyjnej
 • Dokonuje analizy zapisów na kartach kontowych w celu sporządzenia rzetelnych sprawozdań lub informacji
 • Prowadzi ewidencje sum depozytowych w celu terminowego przekazania wyegzekwowanych środków wierzycielom
 • Prowadzi ewidencje grzywien, mandatów, kar pieniężnych, kosztów egzekucyjnych związanych z dochodzonymi należnościami i innych należności nałożonych w celu realizacji właściwych przepisów prawnych
 • Obsługuje rachunki bankowe w zakresie poboru podatków i niepodatkowych należności budżetowych oraz sum depozytowych w celu prawidłowego ich rozliczania
 • Wykonuje sprawozdawczość w zakresie wykonywanych zadań wynikającą z przepisów odrębnych z wyłączeniem sprawozdań sporządzanych centralnie przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, w celu realizacji zadań w tym zakresie
 • Rozlicza wpływy uprawnionych podmiotów w celu realizacji zapisów ustawowych w tym zakresie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy, realizacji obowiązków pod presją czasu
 • Skrupulatność, dociekliwość oraz wnikliwość przy wykonywaniu powierzonych zadań
 • Umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji w mowie i piśmie
 • Dobra komunikacja z klientem zewnętrznym/wewnętrznym
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania
 • Nastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania, uzupełniania wiedzy i umiejętności
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe