Archiwum Państwowe w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy archiwista
Miejsce pracy: Bielsko-Biała
Ogłoszenie o naborze Nr 117304

Warunki pracy

- praca biurowa i fizyczna w siedzibie urzędu, - kontakt z kurzem, zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi i grzybami, - użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, niszczarka, skaner), - konieczność poruszania się pomiędzy kondygnacjami, - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, głuchoniemym oraz niedosłyszącym,

Zakres zadań

 • Opracowuje materiały archiwalne zgodnie z zasadami archiwistyki oraz obowiązującymi normami i przepisami metodycznymi oraz sporządza inwentarze archiwalne i przedkłada je kierownikowi oddziału do zatwierdzenia
 • Prowadzi prace w zakresie ewidencjonowania zasobu i sporządza środki ewidencyjne w formie spisów i inwentarzy roboczych
 • Przeprowadza naukowe kwerendy tematyczne, wykonuje kwerendy dla władz i urzędów, instytucji naukowych oraz osób prywatnych
 • Wykonuje prace związane z przygotowaniem materiałów archiwalnych do udostępniania oraz bierze udział w przygotowaniu materiałów do reprografii służącej zabezpieczeniu ich przed zniszczeniem lub utratą
 • Wykonuje prace związane z małą konserwacją akt, w tym pakowanie w pudła i teczki
 • Bierze udział w przeprowadzaniu skontrum zasobu Archiwum oraz w pracach ciał kolegialnych działających w Archiwum
 • Obsługuje Biuro Obsługi Interesanta Oddziału w Bielsku-Białej
 • Bierze udział w pracach nad przewodnikami po zasobie, informatorami i innymi wydawnictwami Archiwum
 • Pomaga w przygotowaniu wystaw i pokazów archiwalnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie lub średnie branżowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy archiwalnej (staże, praktyki, umowy zlecenia)
 • Znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z przepisami wykonawczymi
 • Biegła obsługa komputera
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość języka niemieckiego na poziomie A2
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Znajomość języka niemieckiego na poziomie A2
 • Samodzielność, obowiązkowość, terminowość