Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik oddziału
Miejsce pracy: Bielsko-Biała
Ogłoszenie o naborze Nr 120110

Warunki pracy

Budynek dyspozytorni w Bielsku-Białej nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko biurowe usytuowane jest na I piętrze budynku. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.


Praca w szczególnie trudnych warunkach, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), wyjazdy służbowe. Kontakty zewnętrzne z przedstawicielami Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Centrum Powiadamiania Ratunkowego celem uzgodnienia procedur, wyjaśnienia nieprawidłowości podczas zgłoszeń oraz z przedstawicielami mediów celem udzielenia informacji.

Zakres zadań

 • Kieruje pracą Oddziału – Dyspozytornia Medyczna w Bielsku-Białej.
 • Opracowuje oraz na bieżąco aktualizuje szczegółowy sposób funkcjonowania Oddziału - Dyspozytornia Medyczna w Bielsku-Białej.
 • Opracowuje oraz aktualizuje plan postępowania w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej przyjmowanie i obsługę powiadomień o zdarzeniach i zgłoszeń alarmowych celem bieżącej obsługi zgłoszeń oraz zapewnienia zastępowalności pozostałych dyspozytorni medycznych w takiej sytuacji.
 • Nadzoruje dyspozytorów medycznych celem zapewnienia właściwego wykonywania przez nich zadań.
 • Dokonuje oceny sposobu realizacji zadań przez dyspozytorów medycznych celem określenia kierunków rozwoju zawodowego oraz utrzymania wysokiej jakości obsługi zgłoszeń.
 • Udostępnia w imieniu Wojewody Śląskiego dane z SWD PRM podmiotom uprawnionym.
 • Współpracuje z podmiotami ratowniczymi celem zapewnienia spójności i właściwej koordynacji działań związanych ze zdarzeniami i zgłoszeniami alarmowymi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku pielęgniarstwo (studia pierwszego stopnia) lub tytuł zawodowy licencjata wymagany dla ratownika medycznego

doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie realizacji zadań na stanowisku dyspozytora medycznego
 • szczególne uprawnienia: kwalifikacje wymagane dla pielęgniarki systemu – w przypadku posiadania wykształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo (studia pierwszego stopnia)
 • znajomość ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
 • znajomość rozporządzeń MZ: ws. organizacji dyspozytorni medycznej, ws. rodzajów dokumentacji dyspozytorni medycznej, ws. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, ws. doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych, ws. ramowych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach przez dyspozytora medycznego, ws. szczegółowego zakresu zadań psychologa w ramach wsparcia psychologicznego dyspozytorów medycznych
 • znajomość obwieszczenia MZ ws. algorytmu zbierania wywiadu medycznego przez dyspozytora medycznego
 • znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • znajomość Kodeksu pracy (działy: II, IV, VI – VII, IX)
 • zarządzanie ludźmi, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, komunikacja, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języków obcych: znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego lub rosyjskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • kreatywność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych