Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żywcu
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Żywiec
Ogłoszenie o naborze Nr 138486

Warunki pracy


 • praca biurowa w siedzibie inspektoratu,
 • wykonywanie czynności inspekcyjno - kontrolnych i przeprowadzanie oględzin na terenie powiatu żywieckiego,
 • reprezentacja urzędu,
 • narzędzia i materiały pracy - zestaw komputerowy z oprogramowaniem - obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę,
 • większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej,
 • bariery architektoniczne: brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia biurowe na wysokim parterze i na 1 piętrze,
 • praca na wysokosci powyżej 4m

Zakres zadań

 • przeprowadza kontrolę budów i robót budowlanych w zakresie zgodności ich wykonania z pozwoleniem na budowę, projektem budowlanym, przepisami techniczno - budowlanymi oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa ludzi i mienia,
 • dokonuje kontroli istniejących obiektów budowlanych, obejmujących głównie ocenę ich stanu technicznego oraz ocenę zgodności użytkowania z przeznaczeniem, warunkami pozwoleń i instrukcjami eksploatacyjnych,
 • bierze udział w postępowaniach wyjaśniających w sprawie przyczyn katastrof budowlanych,
 • opracowuje wnioski i zalecenia pokontrolne,
 • prowadzi postępowania administracyjne w sprawach związanych z budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów,
 • przygotowuje projekty decyzji, postanowień administracyjnych i pism w sprawach należących do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego,
 • przyjmuje i weryfikuje wnioski, zawiadomienia o zakończeniu budowy, o rozpoczęciu robót budowlanych, wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie,
 • przyjmuje skargi i wnioski, należycie i terminowo załatwia skargi i wnioski, przyjmuje interesantów i udziela im wyjaśnień,
 • prowadzi ewidencje, rejestry, przygotowuje sprawozdania,
 • wykonuje inne czynności wynikające z ustawy Prawo budowlane, zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w budownictwie
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane i Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Umiejętność obsługi komputera,
 • Umiejętność analitycznego myślenia, odporność na stres, komunikatywność i samodzielność,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie pracy w organach nadzoru budowlanego lub administracji architektoniczno - budowlanej,
 • Uprawnienia budowlane
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe