Komenda Powiatowa Policji w Żywcu
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Żywiec
Ogłoszenie o naborze Nr 137993

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym - jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, pozycja ciała-głównie siedząca.Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, skaner, kserokopiarkę, komputer oraz monitor ekranowy-czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy.


Stanowisko pracy usytuowane jest na II piętrze budynku KPP w Żywcu przy ulicy Al.Piłsudskiego 52. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: brak podjazdów i toalet dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.Współpraca z innymi wydziałami lub jednostkami mieszczącymi się w budynkach niedostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.


 

Zakres zadań

 • Ewidencjonuje pisma oraz inne dokumenty wpływające i wychodzące w odpowiednich dziennikach, przyjmuje, rozdziela i wysyła przesyłki (również te, które mogą zawierać środki chemiczne lub materiał biologiczny do badań) pocztą zwykłą i specjalną. Kompletuje i przedkłada dokumenty i korespondencję do podpisu a także dekretacji Naczelnikowi Wydziału i Komendantowi Powiatowemu Policji. Sporządza comiesięczne wykazy za dojazdy, prowadzi ewidencję urlopową i zwolnień lekarskich pracowników wydziału w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentacji w wydziale.
 • Rejestruje postępowania sprawdzające i przygotowawcze tj. czynności sprawdzające (RPS) oraz śledztwa i dochodzenia (RSD) w ERCDŚ wraz z całością spływającej do nich dokumentacji statystycznych i procesowych celem zapewnienia terminowości i rytmiczności prowadzonych postępowań oraz udziela instruktaży w zakresie działania systemu ERCDŚ celem jego właściwego funkcjonowania.
 • Przygotowuje wytworzoną w wydziale dokumentację do archiwizowania oraz weryfikuje nadane symbole archiwalne zgodnie z obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazem akt policji i okresami przedawnień, sporządza odpowiednie spisy akt, w celu przekazania ich do składnicy akt KPP w Żywcu.
 • Udziela telefonicznie i osobiście informacji stronom w prowadzonych postępowaniach a także instytucjom takim jak sądy, prokuratury, towarzystwa ubezpieczeniowe w zakresie danych referentów przydzielonych do prowadzenia przedmiotowych postępowań jak również o sposobie ich zakończenia i nadania dalszego biegu tym postępowaniom, kieruje i umawia z wskazanymi referentami sprawy a także naczelnikami wydziału w celu uniknięcia ewentualnych skarg stron postępowania a także zapewnienia właściwego poziomu funkcji recepcyjnej sekretariatu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 7 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub pracy biurowej
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - NIE DOTYCZY TO KANDYDATEK/KANDYDATÓW URODZONYCH 1 SIERPNIA 1972R. LUB POŹNIEJ. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972r.
 • wysoka samodzielność, rzetelność,
 • umiejętność konsultacji , argumentowania, interpretowania i stosowania przepisów
 • umiejętność organizowania pracy własnej
 • znajomość obsługi komputera
 • umiejętność współpracy z zespołem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych
 • umiejętność szybkiego uczenia się
 • dyspozycyjność
 • przeszkolenie z zakresu obsługi komputera, poczty e-mail


 • Inspektor wojewódzki

  Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  Opublikowano: 2024-06-03

  śląskie Bielsko-Biała