Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Bielsko-Biała
Ogłoszenie o naborze Nr 138299

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w placówce zamiejscowej w Bielsku – Białej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Praca w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na III piętrze budynku. Budynek Urzędu wyposażony jest w podjazd oraz windy osobowe. Toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajdują się w przyległym budynku Starostwa Powiatowego – budynki połączone przewiązką z pochylnią. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Obsługa urządzeń wielofunkcyjnych (np. drukarka, skaner). Konieczność prowadzenia rozmów telefonicznych. Częste reprezentowanie Urzędu na zewnątrz. Kontakty zewnętrzne z inwestorami, stronami postępowania administracyjnego, organami samorządu terytorialnego. Zagrożenie korupcją. Praca w terenie (ustalanie stanu faktycznego nieruchomości, przeglądanie ksiąg wieczystych w sądach rejonowych lub dokumentów w archiwach państwowych). Nietypowe godziny pracy. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych oraz przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.  

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne w I i II instancji w trybie tzw. specustaw w celu przygotowania projektów decyzji ustalających odszkodowanie za nieruchomości przejęte z mocy prawa lub ograniczone w sposobie korzystania, w tym w sprawach dotyczących inwestycji realizowanych w ramach programów: POIŚ 2014-2020, FEnIKS oraz Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF).
 • Sprawdza i weryfikuje pod względem formalno-prawnym i rachunkowym sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych operaty szacunkowe stanowiące podstawę ustalenia odszkodowań celem ich oceny pod kątem przydatności dowodowej, w tym w sprawach dotyczących inwestycji realizowanych w ramach programów: POIŚ 2014-2020, FEnIKS oraz Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF).
 • Przeprowadza w starostwach i miastach na prawach powiatu kontrole celem zweryfikowania poprawności realizowanych przez starostów/prezydentów zadań dot. odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne, w tym w sprawach dotyczących inwestycji realizowanych w ramach programów: POIŚ 2014-2020, FEnIKS oraz Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF).
 • Prowadzi postępowania administracyjne w trybie tzw. specustaw celem przygotowania projektów decyzji w sprawie stwierdzenia ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu na nieruchomościach przeznaczonych pod inwestycje publiczne.
 • Przygotowuje dokumenty celem przekazania ich do Archiwum Zakładowego i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych, w tym w sprawach dotyczących inwestycji realizowanych w ramach programów: POIŚ 2014-2020, FEnIKS oraz Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF).
 • Uczestniczy w pracach związanych z wyborem i powołaniem biegłego rzeczoznawcy majątkowego w celu oszacowania nieruchomości i odbioru sporządzonych operatów szacunkowych.
 • Prowadzi czynności o charakterze cywilno-prawnym celem uzgodnienia z właścicielami przejmowanych nieruchomości wysokości odszkodowania, przygotowywania dokumentacji dot. wykupu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz wypowiedzenia umów najmu, dzierżawy lub użyczenia.
 • Prowadzi postępowania administracyjne celem opracowania projektów decyzji o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste i naliczeniu z tego tytułu opłaty rocznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe i studia podyplomowe na kierunku administracja lub wycena nieruchomości lub gospodarka nieruchomościami lub wyższe na kierunku prawo lub wyższe na kierunku lub o specjalności: administracja lub wycena nieruchomości lub gospodarka nieruchomościami
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej na stanowiskach urzędniczych lub co najmniej 6 miesięcy na stanowiskach związanych z gospodarką nieruchomościami lub/i wyceną nieruchomości
 • znajomość ustaw: o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Rozdział 3), o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Rozdział 3), o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, o gospodarce nieruchomościami, o transporcie kolejowym (Rozdział 2b), o kontroli w administracji rządowej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o księgach wieczystych i hipotece, znajomość rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości
 • znajomość Kodeksu cywilnego (Księga pierwsza. Część ogólna i Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe)
 • myślenie analityczne, orientacja na klienta


 • Inspektor

  Komenda Powiatowa Policji w Żywcu

  Opublikowano: 2024-05-22

  śląskie Żywiec