Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Bielsko-Biała
Ogłoszenie o naborze Nr 126974

Warunki pracy

Stanowisko biurowe usytuowane na parterze budynku przy ul. Piastowskiej 40. Winda osobowa oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajdują się w przyległym budynku Starostwa Powiatowego na parterze – budynki połączone przewiązką z pochylnią. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Kontakty zewnętrzne z: klientami Urzędu (cudzoziemcy, pracodawcy) w celu przyjęcia dokumentów/udzielenia informacji oraz funkcjonariuszami Straży Granicznej w celu weryfikacji dokumentów składanych przez wnioskodawców. Wizje lokalne dotyczące oględzin mieszkań lub miejsc pracy cudzoziemców. Pełnienie dyżurów w wydłużony dzień pracy Urzędu. Zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach o udzielenie cudzoziemcom zezwolenia na pobyt czasowy oraz dotyczące zmiany udzielonego zezwolenia.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach o udzielenie cudzoziemcom zezwolenia na pobyt stały oraz pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.
 • Zapewnia bezpośrednią obsługę klientów Urzędu w celu przyjęcia składanych przez nich wniosków i dokumentów do wniosków o udzielenie cudzoziemcom zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, a także wydaje karty pobytu.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach dotyczących przedłużenia wiz Schengen, wiz krajowych oraz pobytu w ramach ruchu bezwizowego cudzoziemcom.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w celu wydania cudzoziemcom polskich dokumentów podróży, tymczasowych polskich dokumentów podróży, polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca, kart pobytu lub przygotowuje projekty decyzji o odmowie wydania tych dokumentów.
 • Przeprowadza kontrolę sposobu korzystania przez cudzoziemców z udzielonych zezwoleń na pobyt czasowy i pracę.
 • Zapewnia obsługę systemów: VIS (Wizowy System Informacyjny) i SIS (System Informacyjny Schengen) oraz prowadzi rejestry w sprawach z zakresu wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (SI Pobyt).
 • Udziela klientom odpowiedzi na zapytania wpływające do Urzędu drogą elektroniczną i telefoniczną celem przekazania im informacji, niezbędnych wskazówek oraz wyjaśnień w zakresie obsługi cudzoziemców.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość języków obcych: znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość ustaw: o cudzoziemcach, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (rozdział 16)
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, komunikacja, współpraca
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (w zakresie przedłużania wiz)
 • znajomość ustawy o opłacie skarbowej
 • orientacja na klienta, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych