Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Drogomistrz
Miejsce pracy: Żywiec
Ogłoszenie o naborze Nr 120512

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-  praca w  terenie/biurze - 80%/20%,


- praca pod ruchem drogowym,


- praca również w soboty, niedziele i święta oraz w porze nocnej w okresie wykonywania objazdów lub pełnienia dyżurów ZUD,


- stres związany z działaniem pod presją czasu,


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


 - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.
-   praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych.
-   budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, jednak nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
-   praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • prowadzi nadzór i kontrolę nad utrzymaniem standardów określonych w umowie „utrzymaj standard” przez Wykonawcę i przygotowuje raporty w zakresie realizacji utrzymania standardu,
 • dokonuje objazdu dróg, zbiera i aktualizuje dane o drogach, ruchu i zdarzeniach na drogach, drogowych obiektach inżynierskich, obiektach znajdujących się w pasie drogowym i jego otoczeniu a także przekazuje w czasie rzeczywistym informacje o sytuacji na drogach, ruchu drogowym oraz informacje o objazdach,
 • kontroluje poprawność prowadzenia przez Wykonawcę dzienników, wykazów i innych dokumentów związanych z utrzymaniem dróg oraz kontroluje zgodność certyfikatów, aprobat i deklaracji materiałów dopuszczonych do wykonania robót drogowych,
 • prowadzi czynności związane z ochroną pasa drogowego a w szczególności kontroluje odległość zabudowy, usytuowania urządzeń obcych i reklam, poruszania się pojazdów ponadnormatywnych, przestrzegania warunków umieszczania urządzeń obcych w pasie drogowym, prowadzenia robót, w tym wynikających z wydanych decyzji administracyjnych oraz przekazuje i odbiera pas drogowy dla wykonywania robót obcych i uczestniczy w ich odbiorze,
 • prowadzi nadzór nad robotami koniecznymi do wykonania na drodze nie objętymi realizacją usługi w ramach umowy Utrzymaj Standard,
 • uczestniczy w komisjach odbioru robót organizowanych przez Rejon i Oddział,
 • współpracuje z właściwymi służbami, w szczególności z Policją i Strażą Pożarną oraz organami administracji rządowej i samorządowej w związku z zaistniałymi zdarzeniami drogowymi,
 • wykonuje zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg poprzez kontrolę jezdni.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • wiedza z zakresu ustaw: o drogach publicznych, Prawo o ruchu drogowym oraz Prawo budowlane,
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office,
 • prawo jazdy kat. B.
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe; rzetelność; organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów; współpraca; komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia do kierowania ruchem,
 • znajomość przepisów z zakresu warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz Kodeksu postepowania administracyjnego