Krajowa Informacja Skarbowa
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Asystent
Miejsce pracy: Bielsko-Biała
Ogłoszenie o naborze Nr 116810

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy: • Stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 • Rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie

 • Wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku:  4564,90 zł brutto

 • Dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy

 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”)

 • Nagrody jubileuszowe

 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych

 • Dobrą lokalizację w pobliżu dworca PKP i PKS

 • Ruchomy czas pracy z możliwością rozpoczynania pracy między 7:00 a 8:00

 • Otwartą i przyjazną atmosferę w pracy

 • Pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach

 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie

 • Możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

 • Możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową
   


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa

 • Praca z klientem zewnętrznym

 • Praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu

 • Podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka
   


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • Praca w budynku V piętrowym

 • Budynek wyposażony w dźwig osobowy

 • Budynek nie posiada platformy dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózku

 • Węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózku – II piętro budynku

 • Miejsce parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami (art. 2 pkt 3, ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Dz. U. 2019 poz. 1696)  m.in. osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózku w przestrzeni publicznej

 • Budynek, otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy nie są dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami – głównie osób z niepełnosprawnością

Zakres zadań

 • Przyjmuje, wstępnie sprawdza zawartość, ewidencjonuje w systemie komputerowym, skanuje, dekretuje na kancelarię delegatur KIS lub komórki podlegające bezpośrednio pod Dyrektorów KIS oraz przekazuje dokumenty papierowe do składu chronologicznego lub przygotowuje do przekazania do komórek organizacyjnych w celu zapewnienia nadzoru nad korespondencją wpływającą do jednostki
 • Przygotowuje korespondencję wychodzącą z Krajowej Informacji Skarbowej do wysyłki, w celu zapewnienia zgodności procedury wysyłkowej z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Poczty Polskiej, Ordynacji podatkowej oraz Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Wykonuje czynności recepcyjne w stosunku do interesantów zgłaszających się do kancelarii KIS, w tym wydaje podległym delegaturom KIS korespondencję przekazywaną bez pośrednictwa Poczty Polskiej, w celu zapewnienia bezkosztowego obiegu dokumentów pomiędzy centralą Krajowej Informacji Skarbowej, a podległymi jednostkami organizacyjnymi
 • Obsługuje elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP, skrzynkę poczty elektronicznej kancelarii KIS, w celu zapewnienia obsługi dokumentów wpływających do Krajowej Informacji Skarbowej drogą elektroniczną
 • Udziela informacji na temat dokumentu, który wpłynął do kancelarii Krajowej Informacji Skarbowej, w celu umożliwienia osobom zainteresowanym kontaktu z pracownikiem komórki, do której zadekretowano dokument
 • Wyszukuje dokumenty papierowe, w celu wyjaśnienia nieprawidłowości zgłaszanych przez pracowników KIS w składzie chronologicznym
 • Przygotowuje pisma wychodzące w zakresie prowadzonych spraw przez kancelarię

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość Ordynacji podatkowej
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych
 • Umiejętność obsługi urządzeń wspomagających pracę kancelarii (np. kopiarka, skaner, fax, frankownica)
 • Uprzejmość
 • Umiejętność współpracy
 • Sumienność
 • Dokładność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe