Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Bielskiego
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Bielsko-Biała
Ogłoszenie o naborze Nr 139655

Warunki pracy

Praca biurowa, praca w terenie.


Czynności kontrolne na terenie budowy i w obiektach budowlanych.


Bezpośredni kontakt z osobami uczestniczącymi w postępowanich.

Zakres zadań

 • Przygotowuje projekty decyzji i postanowień
 • Bierze udział w czynnościach inspekcyjnych w celu stwierdzenia prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
 • Prowadzi postępowania z zakresu właściwości organu
 • Współuczestniczy w zakresie postępowaniach egzekucyjnych
 • Przygotowuje niezbędne dane z działalności stanowiska w celu umożliwienia sporządzenia okresowych sprawozdań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe konstrukcyjno-budowlane, architektoniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
 • Uprawnienia budowlane bez ograniczeń
 • Znajomość budowlanego procesu inwestycyjnego
 • Znajomość przepisów prawa budowlanego i warunków technicznych
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy z dokumentacją projektową
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • Zdolność analitycznego myślenia, umiejętność argumentowania
 • Rzetelność, odporność na stres, umiejętność współpracy
 • Samodzielność, odpowiedzialność, systematyczność, obowiązkowość